sE searched 

vonnis 19 april 2006


    VERSUS      Magnify 


 


Persoonlijke observaties van ir. SGM Tychon:


Uitspraak rechtbank Den Haag van 02 februari is aangehouden tot 29 maart 2006.


De integrale uitspraak volgt hieronder.


De rechter omzeilt oorzakelijke vordering door strategische interpretatie van de feiten:


De nederlandse rechter geeft Dell alsnog gelijk na haar Europese verlies. de omgekeerde wereld! De rechter vindt dat hij geen uitspraak meer hoeft te doen over de door Dell ten laste gelegde oorzakelijke vordering ten aanzien van 'kwade trouw' zijdens Tychon.


Merkenoorlog loont dus dank zij strategisch gedrag van de sterkste partij: eerst in beroep gaan op een door Dell verloren oppositie van Tychon bij het Europese Bureau voor Harmonisatie in de Interne Markt (OHIM te Alicante)om vervolgens bij uitzichtsloze positie de nationale rechter op het verkeerde been te zetten: die stelt onterecht dat de aantijging 'kwade trouw' geen oorzakelijk verband met 'non usus' met zich meebrengt!


Tychon gaat in hoger beroep want hij is van mening dat Intellectueel Eigendom (IE) niet zomaar op deze wijze afgepakt kan worden en kwade trouw aan non-usus voorafgaat en dus meegewogen dient te worden


 


vonnis             met persoonlijk commentaar van Tychon


RECHTBANK 's-GRAVENHAGE


Sector civiel recht


zaaknummer / rolnummer:  237866/HA ZA 05-658


Vonnis van 19 april 2006


in de zaak van


1.   de rechtspersoon naar vreemd recht DELL INC.,  gevestigd te Round Rock, Texas, Verenigde Staten van Amerika,


2.   de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DELL B.V., gevestigd te Amsterdam, eiseressen,


procureur mr. P.J.M. Schmidt auf Altenstadt,  advocaat mrs. M.E. Wallheimer en K.E. Verzijden te Amsterdam.


tegen


STEPHANUS GREGORIUS MARIA TYCHON, wonende te Delft, gedaagde,


procureur mr. L.Ph.J. baron van Utenhove, advocaat mr. A.S. Dogan te Amsterdam.


Partijen zullen hierna Dell en Tychon genoemd worden.


1.   De procedure


1.1.   Het verloop van de procedure blijkt uit:


- de dagvaarding van 3 februari 2005,


- de conclusie van antwoord,


- de conclusie van repliek,


- de conclusie van dupliek,


- de pleidooien en de ter gelegenheid daarvan overgelegde stukken.


1.2.   Ten slotte is vonnis bepaald.


Tychon is van mening dat de Europese OHIM-procedure een intrinsiek onderdeel is van deze nationale procedure, daar een strategisch gevolg van de verloren positie te Alicante, en dus moet worden meegewogen.(100% van de taart wegen)


2.   De feiten


2.1.   Dell is een wereldwijd opererend bedrijf dat zich bezighoudt met het ontwerpen, produceren en verhandelen van computers en toebehoren.


2.2.   Dell is houdster van diverse merken, ingeschreven voor computer-gerelateerde waren en diensten, onder meer van een Beneluxmerk (nr. 516521) en een daaraan identiek gemeenschapsmerk (nr. 83345) dat er als volgt uit ziet: (woordmerk DELL met schuine 'E' )          Dit merk van Dell is hier niet ter zake doende!


2.3.   Tychon heeft op 11 februari 2000 bij het Benelux-merkenbureau een beeldmerk gedeponeerd. En tevens in Engeland, Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, de Verenigde Staten, Canada en China.     Dat merk is ingeschreven onder nr. 659406 voor waren en diensten in de klassen 35, 36, 38, 39, 40, 41 en 42, voor wat laatstgenoemde klasse betreft onder meer voor het ontwikkelen van computerprogrammatuur en de implementatie daarvan. En bedoeld als wereldwijd ideogram met de drie internet-iconen: cirkel, punt en E. Het merk van Tychon ziet er als volgt uit:


  


is volledig onafhankelijk ontwikkeld  uit de stelling van Pythagoras zoals ter zitting uitgelegd en gedeponeerd in de U.S. en geregistreerd in Engeland, Italië, Spanje, Duitsland, Franrijk, Oostenrijk, Zwitserland, de Benelux en China. 


2.4.   Dell heeft op 17 maart 2000  onder nummer 1 564 061 een aanvraag gedaan voor een Gemeenschapsmerk in de klassen 9, 35, 39, 40 en 42 dat er als volgt uitziet:   ( gekantelde 'E' in ovaal)  Alleen deze aanvraag  is hier terzake.


2.5.   Op 2 januari 2001 heeft Tychon tegen voorvermelde aanvraag van Dell oppositie ingesteld bij het OHIM, zulks op de grond dat er gevaar voor verwarring bestond tussen het door Dell aangevraagde Gemeenschapsmerk en het anterieure (eerdere!) Beneluxmerk van Tychon.  Volledig  Onjuist:  namelijk gevaar voor verwarring met het internationale merk van Tychon.


2.6.   Bij beslissing van 21 juni 2004 heeft de oppositie-afdeling van het OHIM de oppositie gedeeltelijk gegrond verklaard en de aanvraag van Dell afgewezen voor een aantal waren en dienste waarop die aanvraag betrekking had, meer in het bijzonder voor waren en diensten op het gebied van computers (vrijwel de gehele core-business van Dell)


2.7.   Op 11 augustus 2004 heeft Dell tegen voorvermelde beslissing van de oppositie-afdeling beroep aangetekend bij de Kamer van Beroep van het OHIM. Op dat beroep is, in afwachting van de beslissing in de onderhavige procedure, nog niet beslist.  Het Europese Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) kan dus geen, c.q. weigert,  zelfstandig een onafhankelijke mening te vormen!


 


3.   De vordering, de grondslag daarvoor en het verweer


3.1.   Dell vordert primair dat de rechtbank het Beneluxmerk nr. 659 406 nietig zal verklaren en subsidiair dat de rechtbank de vervallenverklaring van dat merk zal uitspreken en ambtshalve de doorhaling daarvan in het Benelux-merkenregister zal bevelen, met veroordeling van Tychon in de proceskosten.


3.2.   tegen de achtergrond van de vaststaande feiten (wat zijn dat?) legt Dell aan die vordering (samengevat) de volgende stellingen ten grondslag:


-   Tychon heeft zijn merk te kwader trouw gedeponeerd  (ongehoorde brutaliteit!  zie de unieke en onderscheidende basis voor het ontwerp als essentiële onderlegger  hierboven.  Desalniettemin vindt de rechter zomaar dat deze aantijging niet meegewogen hoeft te worden, maar poneert haar hier als eerste spraakmakende  stelling)  in de zin van artikel 4, aanhef en onder 6 sub a van de benelux-merkenwet (BMW), aangezien hij wist of behoorde te weten dat Dell binnen drie jaren vòòr het depot in het beneluxgebied een overeenstemmend merk (te weten het hieboven onder 2.2. weergegeven merk) te goeder trouw en op normale wijze had gebruikt, terwijl Dell geen toestemming aan Tychon heeft gegeven voor het gewraakte depot. Tychon heeft derhalve geen merkrecht verkregen zodat de inschrijving nietig dient te worden verklaard.


-   Tychon heeft gedurende een onafgebroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal bebruik van zijn merk gemaakt binnen het Benelux-gebied (strijdig met de stelling hierboven!) zodat dit merk vervallen behoort te worden verklaard nu Dell die vervallenverklaring tijdig heeft ingeroepen.  (op strategische wijze nà de beslissing van het OHIM)


3.3.   Tychon voert tegen de vordering van Dell gemotiveerd verweer.


 


4.   De beoordeling


4.1.   De rechtbank stelt met toepassing van artikel 37 van de benelux-merkenwet (BMW) vast dat zij bevoegd is van de vordering kennis te nemen nu Tychon in het arrondissement 's-Gravenhage woonachtig is.


4.2.   De rechtbank zal daarlaten of het merk van Tychon te kwader trouw is gedeponeerd, (essentiële grondslag!) nu het in elk geval vervallen behoort te worden verklaard wegens non-usus. Tot dat oordeel naar aanleiding van de subsidiaire grondslag van de vordering van Dell is het volgende redengevend.


4.3.   Voorop staat dat (mede gelet op de uitspraak van HvJ EG van 11 maart 2003, IER 2003, nr. 31, inzake Ajax/Ansul) het te dezen ter zake dienende criterium is dat van een merk een normaal gebruik wordt gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn voornaamste functie, dat wil zeggen het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt- of daarmee een begin wordt gemaakt- teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van Symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden.


4.4.   Tychon heeft betoogd dat hij wel degelijk in de periode van 11 februari 2000 tot 11 februari 2005 van zijn merk gebruik heeft gemaakt in voorvermelde zin. Teneinde die stelling waar te maken heeft hij ten processe een aantal producties overgelegd.


4.5.   Nog daargelaten dat uit geen van die producties valt af te leiden (zelfs niet bij nader onderzoek?) dat die ondubbelzinnig betrekking hebben op de relevante periode tot 11 februari 2005, leveren die producties, noch afzonderlijk, noch in onderling verband bezien (onderzocht?) enige aanwijzing, laat staan bewijs op voor normaal gebruik in de zin van het zojuist weergegeven criterium. Nadere beschouwing van die producties levert immers (!)het volgende beeld(!) op:


-   productie 19 houdt in een afdruk (gedateerd 24 april 2005) van de door Tychon onderhouden website www.xxell.com. Hoewel op die afdruk het merk van Tychon -zij het in combinatie met een woord- (dàt is nu juist de grap/impliciet patent!) valt waar te nemen, wordt in de niet aanstonds begrijpelijke tekst (!!) op deze site geen enkele waar of diens aangeboden. (Nieuwsdienst en analyse-diensten betreffende mondiale industriële dominantie in de energie-sector,  naast Exxellland computers -waren & diensten- volledig gemist!!)


-   producties 20, 32 en 33 zijn afdrukken van een andere (direct gelinkte!) website, te weten www.exxellland.nl  (licentiehouder) Deze website staat niet op naam van Tychon. (moet dat dan?) Al deze afdrukken zijn gedateerd na 11 februari 2005. (eerder was er namelijk geen enkele noodzaak, want de dagvaarding dateert van 3 februari 2005!!) Het merk van Tychon komt alleen voor in productie 33, en dan nog slechts als onderdeel van de naam 'Exxellland'. Deze productie bestaat uit èèn bladzijde waarin ongespecificeerd 'alle systemen' computers worden genoemd alsmede enige nauwelijks nader omschreven diensten op computergebied. (xxell.com gemist?)


-   productie 35 betreft een licentieovereenkomst, gedateerd 12 augustus 2005, tussen Tychon en een zekere M.J.J.Tilburg (moet zijn: Tijburg) ten aanzien van (onder meer) het merk van Tychon. Dit stuk bevat geen relevante informatie over eventueel gebruik van het merk vòòr 11 februari 2005.


-   hetzelfde geldt voor productie 36, een verklaring van Tilburg (moet zijn: Tijburg) d.d. 13 augustus 2005.


-   productie 37 is een e-mail van Tilburg (Tijburg!) aan de raadsvrouwe van tychon van 10 augustus 2005. Daarin  vermeldt Tijburg gegevens omtrent omzet van 'mijn bedrijf' (vooringenomen!) in de jaren 2003, 2004 en 2005. het merk van Tychon wordt in die mail niet genoemd.


-   productie 38 behelst een factuur van 19 mei 2005 van Exxellland (met in die naam het merk van Tychon). Die factuur heeft betrekking op computerapparatuur, maar de klant aan wie de factuur is gericht staat er niet op vermeld en evenmin volgt uit die factuur dat de daarin genoemde goederen zouden zijn besteld en/of afgeleverd vòòr 11 februari 2005.


-   productie 39 geeft door Exxellland in de Gouden Gids geplaatste advertenties weer, maar het merk van Tychon valt in die producties niet waar te nemen.


-   productie 40 is een blanco-overeenkomst getiteld 'Web-ontwikkeling afspraken ne voorwaarden 19-07-2005. Feitelijke gegevens over enige plaatsgevonden hebbende commerciële activiteit zijn daarin niet te vinden.


-   productie41 maakt uit (andermaal) een afdruk van de website www.Exxellland.nl, nu gedateerd 11 augustus 2005. In die afdruk wordem enige(!) computers aangeboden onder de aanduiding 'in samenwerking met Exxell. het merk van Tychon komt in deze productie niet voor, ook niet in het woord Exxell. (wèl de transcriptie van het merk, zoals verklaard ter zitting: een vet gedrukte 'E'.)


4.6.   Tychon heeft nog te kennen gegeven dat hij altijd van plan is geweest (pertinent onjuiste voorstelling van zaken: de website dot-E.net is kort na de registratie-datum van het merk anderhalf jaar actief geweest met gebruikmaking van het merk, intrinsiek gekoppeld aan meerdere domeinnamen!) zijn merk te gaan gebruiken, maar daarin werd gehinderd doordat hij (door het aanspannen van een oppositieprocedure) actie moest ondernemen tegen Dell. Voorzover Tychon daarmee geacht moet worden te hebben willen betogen dat hij voor het niet-gebruik van zijn merk een geldige reden had, faalt dat verweer nu de door hem daaraan ten grondslag gelegde feitelijkheden niet een dergelijke geldige reden oplevert. (m.a.w. de jarenlange en succesvolle oppositieprocedure bij het OHIM kwam zomaar uit de lucht vallen!)


4.7.   Onder verwijzing naar het KIM-arrest van het benelux-Gerechtshof (18 november 1988, NJ 1989, 299) heeft Tychon betoogd dat, voorzover er sprake is van non-usus, Dell in elk geval niet kan gelden als belanghebbende in de zin van de door haar ingeroepen wetsbepaling. Ook dat verweer gaat niet op, nu dat slechts gegrond zou kunnen zijn indien zou blijken van bijzondere omstandigheden op grond waarvan Dell in haar verhouding tot Tychon onbehoorlijk zou handelen (!) door vervallenverklaring van het merk van Tychon te vorderen. Tychon heeft geen feiten of omstandigheden gesteld waaruit een dergelijk onbehoorlijk handelen van Dell kan volgen. (is bedoeld blijken? Tychon heeft wel degelijk op onbehoorlijk handelen zijdens Dell gewezen en ook vanaf het begin der oppositieprocedure aangehaald als 'Corporate Trade Mark Terror', met name grof misbruik van Tychon's merk in Dell's advertenties - productie van betreffende advertentie is overgelegd en zal hier later worden afgedrukt.)


4.8.   Het laatste verweer van Tychon tegen de vordering van Dell tot vervallenverklaring van zijn merk houdt in dat Dell als grote onderneming die talloze merken op haar naam heeft geregistreerd ( maar gèèn 'E' in een cirkel/ovaal!!) geen belang heeft bij die vervallen verklaring, althans minder belang dan Tychon bij de instandhouding van zijn merk. (of juist groot belang, want .E is een zeer sterk onderscheidend en dus  bedreigend merk -zoals eerder betoogd- door Dell gecopieerd)  Dat verweer behoeft niet te worden onderzocht (?) , nu voor een belangenafweging als door Tychon kennelijk (?)voorgestaan (dit dient te worden uitgelegd!)  in het kader van een procedure als de onderhavige geen plaats is (wie dit snapt mag het zeggen!!) (zie rb 's-Gravenhage 9 juli 2003, BIE 2004 nr.80 inzake Montana, met name r.o.11).


4.9.   Een en ander voert tot de slotsom dat het merk van Tychon vervallen zal worden verklaard. (zonder enige vorm van beroep?) Bij een beslissing omtrent de primaire vordering heeft Dell (kwade trouw zijdens Tychon)aldus geen belang meer. (maar Tychon des te meer:  kwade trouw zijdens Dell!)


4.10.   Tychon zal, als de in het ongelijk gestelde partij (zonder weerwoord), worden veroordeeld in de op deze procedure vallende kosten.


 


5.    De beslissing


De rechtbank


5.1.   VERKLAART de Benelux-merkinschrijving van 11 februari 200 met registratienummer 659406 van tychon vervallen en beveelt de doorhaling van die merkinschrijving in het benelux-merkenregister.


5.2.   VEROORDEELT Tychon in de op deze procedure vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Dell begroot op EUR 329,60 aan verschotten en EUR 1.808,- aan procureurssalaris.


5.3.   VERKLAART dit vonnis voor wat betreft de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.


Dit vonnis is gewezen door mrs. J.W. du Pon, G.R.B. van Peursent en R. Kalden en in het openbaar uitgesproken op 19 april 2006.


 


Page mailing to a friend temporary disabled