sE searched 

conclusie van dupliek


    VERSUS      Magnify


 


CONCLUSIE VAN DUPLIEK


doorTill Kolle            www.hvm-law.nl  


inzake


Stephanus Gregorius Maria TYCHON


Wonende te Delft, gedaagde.


advocaten: mr. T.M. Kolle en mr. A.S. Dogan,


procureur: mr. L.P.J. van Utenhove


 


tegen


1.   de vennootschap naar vreemd recht DELL INC.


gevestigd en kantoorhoudende te Round Rock, Texas, Verenigde Staten en,


2.   de besloten vennootschap DELL B.V.


gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, eiseressen,


advocaten: mr.M.E. Wallheimer en mr. K.E. Verzijden.


procureur: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt


 


Gedaagde, hierna te noemen 'Tychon', doet eerbiedig zeggen en concluderen voor dupliek:


Gedaagde ontkent en betwist al hetgeen eiseressen, hierna gezamenlijk te noemen 'Dell' en afzonderlijk respectievelijk 'Dell Inc.' en 'Dell B.V.', nader bij repliek hebben gesteld of doen stellen, voorzover een en ander hierna niet uitdrukkelijk wordt erkend.


Inleiding


1.   Tychon concludeert dat Dell bij haar stelling blijft dat er zijdens Tychon sprake zou zijn van depot te kwader trouw omdat er volgens Dell ex artikel 4 (6) (a) Benelux Merkenwet (BMW) wel degelijk sprake zou zijn van gebruik van een overeenstemmend merk binnen de laatste drie jaar. Subsidiair blijft Dell volharden dat geen normaal gebruik van het merk van Tychon is gemaakt binnen vijf jaar nadat het depot is verricht.  Hiertoe voert Dell aan dat op de afdrukken die als productie 20 zijn overgelegd het merk van Tychon niet waar te nemen is, de afdrukken van na het verstrijken van de vijfjaar-termijn dateren en het enkele afbeelden van een merk op een website niet kan worden beschouwd als normaal gebruik van het merk. Tychon betwist het voorgaande. In het hiernavolgende weerlegt hij puntsgewijs de stellingen van Dell.


 


Geen kwade trouw


2.   Dell voert in haar repliek aan dat voldoende zou zijn aan te tonen dat zij een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt en derden geen toestemming heeft verleend voor registratie van een gelijkend merk. Zij zou - naar eigen zeggen - immers reeds diverse merken met een gekantelde E hebben gebruikt en geregistreerd voor computermerken, ter ondersteuning waarvan zij verwijst naar productie 6.


3.   Tychon blijft bij zijn stelling dat er geen sprake is geweest van kwade trouw zijnerzijds tijdens het depot van zijn merk .E. Dell slaagt er voorts in haar conclusie van repliek niet in gebruik van een overeenstemmend merk binnen de laatste drie jaren binnen het Beneluxgebied ex artikel 4 (6) (a) aan te tonen, zoals Tychon reeds heeft aangevoerd in paragraaf 10 van zijn antwoord. Tychon heeft nimmer aangevoerd dat er sprake moet zijn geweest van een identiek merk. Onjuist is echter dat Dell reeds lang gebruik zou hebben gemaakt van een overeenstemmend merk. Zoals Tychon reeds opmerkte in paragraaf 6 van zijn antwoord, Dell de gekantelde E gebruikt in een woord (productie 6) of driedimensionaal (productie 10) in of als een vierkant.


4.   Het merk van Dell (productie 6) is een woord waar de gekantelde E deel van uitmaakt en niet het merk als zodanig. Zoals aangetoond in productie 22 zijn er meer merken waarvan een gekantelde E onderdeel uitmaakt. Het enkele gebruik van een gekantelde letter in een merk kan geen monopolie opleveren daarop (paragraaf 7 en 8 conclusie van antwoord). Het betreft hier immers een enkele letter, zonder enige bijzondere grafische vormgeving, als gevolg waarvan deze niet gemonopoliseerd mag worden (OHIM: Second Board of Appeal, 28 mei 2004 R999/2002-2 L.v L.).


5.   Ook is onbelangrijk dat de gekantelde E in de merkregistraties van Dell een 'blikvanger' is. Uit deze opmerking volgt overigens reeds dat de gekantelde E als zodanig geen merk is en niet als merk is gebruikt binnen de laatste drie jaren binnen het Beneluxgebied tijdens het depot zijdens Tychon. Daarbij blijkt uit productie 22 dat de gekantelde E in meerdere merken een 'blikvanger' is. Dell's opmerking dat haar "gekantelde E zo opvallend is dat zij zelfstandig als merk functioneert" is in weerwil van hetgeen zij stelt [en in de internationale en nationale rechtspraak is overwogen!] omtrent het (gebrek aan) onderscheidend vermogen van een letter in haar 'statement of grounds' bij het OAMI (paragraaf 7 van de conclusie van antwoord).


6.   Ware "de gekantelde E zo opvallend dat zij zelfstandig als merk functioneert" sinds de inschrijving en het gebruik van al Dell's merken waarin de gkantelde E voorkomt, dan zou Dell niet de uitdrukkelijke behoefte hebben de gekantelde E als zodanig te deponeren. Ook Dell heeft begrepen dat een letter niet gemonopoliseerd kan worden, tenzij deze op een specifieke grafische wijze is vormgegeven en wenst daarom ook deze te deponeren. Dell's merkaanvraag betreft dan ook niet gewoon de volgens haar "opvallende, zelfstandig als merk functionerende" gekantelde E, maar deze gekantelde E met grafische toevoegingen, welke overigens lijken op die in het merk van Tychon.


7.   Dell legt voorts - geheel overbodig en niet ter zake doend - een marktonderzoek uit 2004 over ter ondersteuning van de door haar beweerde "populariteit van het merk van Dell met de gekantelde E". Ten eertste betwist Tychon de betrouwbaar heid van een willekeurig en eenvoudig te manipuleren Internet enqueteonderzoek.


8.   Ten tweede worden door het onderzoek geen uitspraken gedaan met betrekking tot de bekendheid van het merk Dell met de gekantelde E, maar enkel de bekendheid van het merk Dell. Tychon heeft immers nooit ontkend dat Dell een bekend merk is. Hij stelt dat Dell niet op basis van de bekendheid van haar merk 'Dell' het gebruik van een gekantelde letter kan monopoliseren.


9.   Ten derde is het onderzoek van 2004. Ongeacht of hiermee wordt aangetoond of en hoe de reputatie van het merk 'Dell' is opgebouwd, zegt het resultaat van het onderzoek noets over de bekendheid van "de gekantelde E" in het merk ten tijde van het depot van Tychon of over het gebruik van een movereenstemmend merk [door Dell] binnen drie jaar binnen het Beneluxgebied als gevolg waarvan het depot van Tychon te kwader trouw zou zijn.


10.   De bekendheid van het merk Dell is onbetwist. Dit is echter - zoals reeds aangevoerd - geen gebruik van overeenstemmend merk. Door op de bekendheid van het merk Dell te hameren, tracht Dell de aandacht af te leiden van het feit dat zij er niet in slaagt overeenstemmend gebruik binnen drie jaren binnen het Beneluxgebied aan te tonen, zoals reeds aangevoerd door Tychon in paragraaf 10 van zijn antwoord.


11.   Nog steeds verbaast Tychon zich over de wisselende stellingname van Dell omtrent de gelijkenis tussen het geregistreerde merk van Tychon en de merkaanvraag van Dell. Inparagrafen 8 en 9 van haar repliek zet Dell daartoe uiteen dat Tychon zich bij het OHIM beroept op een onbekend merk, terwijl Dell zich in de onderhavige procedure beroept op een "wereldberoemd" merk, waardoor eerder overeenstemming aangenomen zou worden. Dit is echter onjuist.


Dell maakt hier kennelijk wederom geen onderscheid tussen haar merk 'Dell' en haar merkaanvraag 1 564 061 welke bestaat uit een gekantelde E met grafische toevoegingen. Door zich ten onrechte - zoals hiervoor reeds uitvoerig toegelicht -  op de bekendheid van haar merk 'Dell' te baseren en aldus een letter uit dit merk trachten te monopoliseren, probeert Dell de bekendheid van haar merkaanvraag 1 564 061 te ondersteunen. Een gekantelde E is geen "zeer bekend merk voor computer producten" van Dell, zoals Dell snuggereert. Een letter van het alfabet zonder een specifieke grafische vormgeving - zoals de letter E uit het merk 'Dell' - kan immers niet gemonopoliseerd worden, zoals reeds uitvoerig uiteengezet in de paragrafen 7 tot en met 9 van de conclusie van antwoord.


12.   Dat er wel degelijk overeenstemming is tussen het eerder rechtsgeldig gedeponeerde (en daarom geregistreerde) merk van Tychon en de merkaanvraag van Dell is onbetwist. Deze overeenstemming bestaat zowel in de procedure voor het OHIM als in de onderhavige procedure. Geen overeenstemming bestaat echter tussen de door Dell als productie 6 overgelegde merken en het merk van Tychon.


13.   De mate van bekendheid van het merk draagt niet bij of doet niet af aan overeenstemming tussen de merken zoals Dell in paragrafe 8 en 9 suggereert, maar aan de omvang van het onderscheidend vermogen en de daarvan afgeleide beschermingsomvang van een merk. Het is derhalve niet zo dat er geen gelijkenis bestaat tussen de merken als het ene merk minder bekend is als het andere merk maar "Merken die van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht." (HvJ EG 29 september1998 in Canon/Cannon, NJ 1999, IER 1998, ov.18). Het merk 'Dell' mag dan wel bekend zijn, dit geldt echter niet voor merkaanvraag 1 564 061 van Dell. De verbazing die Tychon in paragraaf 10, tweede alinea van zijn antwoord heeft geuit is derhalve geheel terecht.


14.   Onjuist is voorts dat de kwade trouw van Tychon zou blijken uit het gegeven dat hij om schadevergoeding zou hebben gevraagd. Ten eerste merkt Tychon op dat hij Dell niet om een bedrag ter hoogte van een week omzet in 2004 heeft gevraagd. Tychon verklaart dat hij de weekomzet in het jaar 2000/2001 gevraagd heeft ter vergoeding van de schade die hij als gevolg van het latere depot van Dell en de acties die hij in dat kader dient te nemen, zou lijden. Overigens was en is Tychon niet op de hoogte van wat de weekomzet in dat jaar was.


Tychon is een natuurlijke persoon en geen rechtspersoon. hij beschikt niet over dezelfde fondsen en mogelijkheden als een multinational als Dell. Desondanks heeft hij zaken opgezet onder zijn merk .E, waarover hieronder onder het kopje 'gebruik' meer. Door merkaanvraag 1 564 061 van dell zag Tychon zich genoodzaakt om actie in te stellen om zijn merk te beschermen. Daarbij moet hij zijn merk eveneens beschermen tegen de acties zijdens Dell. Tychon heeft - zoals reeds toegelicht in het antwoord - vergoeding gevorderd voor de schade die hij als gevolg van het onrechtmatige depot van Dell zou lijden. Deze schade hoeft hij in de onderhavige procedure niet aan te tonen omdat hij geen aanspraken daartoe heeft gedaan in deze procedure. Tychon heeft aan willen geven waarop zijn vordering destijds was gebaseerd.


 


Tussenconclusie


15.   Zijn merk heeft Tychon niet gedeponeerd om oppositie te kunnen instellen tegen latere depots van Dell. Tychon heeft zijn merk immers niet gebaseerd op enig merk van Dell. de gekantelde letter E wordt - blijkens productie 22 - veel gebruikt in/als merk(en). Dell kan het gebruik daarvan niet tegenhouden door op basis van haar gebruik van een gekantelde letter E in een woord, welk woord als merk is gedeponeerd, het gebruik van voornoemde letter monopoliseren.


16.   Daarbij wordt de letter E vaak gebruikt in merken en namen voor computer- en internet-gerelateerde producten en diensten. Als productie (xx) legt Tychon over een uitdraai van zijn zoekopdracht op de letter E via Google's zoekmachine: www.google.com Het resultaat is 11.100.000 pagina's alleen al in het Nederlands voor de letter E. Als productie (xx) legt Tychon over het resultaat van een zoekopdracht bij het Benelux Merkenbureau www.bmb-bbm.org voor de letter E, waaruit volgt dat 1507 merken bestaan uit, aanvangen met de letter E of deze op een opvallende manier bevatten. Uit productie (..) blijkt voorts hoe Tychon - van beroep architect - aan zijn merk is gekomen. (zie ook pleidooi Tychon -slot!) Overduidelijk is dat Dell geen monopolie heeft op het gebruik van de letter E en Tychon zijn merk niet heeft gebaseerd op het merk van Dell. (...maar op de 'Mercedesster! -zie ook pleidooi)


17.   Dell slaagt er derhalve niet in om overeenstemmend gebruik binnen drie jaren binnen het Beneluxgebied aan te tonen. Niet is voldaan aan de voorwaarden dat sprake moet zijn van gebruik van een merk. De merkregistraties (productie 6) van Dell kunnen niet als overeenstemmend gekenmerkt worden. de gekantelde E in het merk 'Dell' is geen merk maar een onderdeel daarvan. In dat kader kan Dell een gekantelde E niet monopoliseren. Dell heeft niet aangetoond dat zij haar merkaanvraag 1 564 061 binnen het Beneluxgebied heeft gebruikt binnen de laatste drie jaren voor het depot door Tychon. Tychon heeft zijn merk niet te kwader trouw gedeponeerd, hij heeft zelf een merk ontworpen waarvan deel uitmaakt een gekantelde E welke op een specifieke grafische wijze is vormgegeven. Dit merk heeft hij rechtsgeldig gedeponeerd waartegen overigens door Dell destijds geen oppositie is gevoerd en het merk is dan ook geregistreerd.


 


Gebruik


18.   Hetgeen in de conclusie van antwoord is gesteld omtrent het gebruik in paragrafen 13 tot en met 18 dient hier als herhaald en ingelast te worden beschouwd. Tychon heeft wel degelijk vanaf februari 2005 onder zijn merk computer en computergerelateerde diensten aangeboden op de website www.exxellland.nl Dat het merk niet te zien is op productie 20 doet niets af aan het gebruik daarvan op de website. Zoals Dell ook stelt is het merk wel op de website waar te nemen. Bij het afdrukken van de website - ookthans - wordt dit merk niet mee afgedrukt. Als productie (xx) wordt een uitdraai van de website overgeledgd - wederom zonder dat de banner wordt afgedrukt - nu nadat door Dell id geconstateerd dat het merk op deze website wel waarneembaar is. Als productie (xx) is een uitdraai van de website zoals deze reeds vanaf februari 2005 te zien is, overgelegd.


Voorts merkt Tychon op dat ook in de naam Exxellland het merk .E wordt gebruikt, zoals blijkt uit de banner aan de rechterzijde op de website www.xxell.com (productie 19). Gebruik van het merk op deze website is aldus aangetoond.


19.   Tychon zal ten eerste de relatie tot Z.Nafzger en M. Tijburg ophelderen. Z. Nafzger is van de onderneming The Mindlab Internet Services. Deze onderneming registreet domeinnamen voor haar clienten. Zij doet dit echter op eigen naam. De website www.Exxellland.nl  is geregistreerd voor M.Tijburg. Zilks wordt door Z. Nafzger ook verklaard, welke verklaring als productie (xx) wordt overgelegd. De website www.Exxellland.nl is "gelinkt" aan de website van Tychon, te weten www.xxell.com.  Uit productie 14 volgt dat Tychon deze laatste domeinnaam op eigen naam (derhalve zelf) geregistreerd heeft.


20.   Het bedrijf Exxellland Computers staat inderdaad geregistreerd op naam van M. Tijburg. Gebruik dient, om als instandhoudend te kunnen gelden, gemaakt te worden door de merkhouder of een derde met zijn toestemming, ex artikel 5 lid 3 sub c BMW. Tychon heeft een (mondelinge) licentieovereenkomst met Tijburg voor wat betreft het gebruik van zijn merk .E en/in de naam Exxellland. Ten behoeve van de onderhavige procedure hebben Tijburg en Tychon een verklaring omtrent de licentieovereenkomst opgesteld en ondertekend, welke als productie (xx) wordt overgelegd. Toestemming van Tychon voor gebruik van het merk .E door Tijburg is aldus (een) gegeven.


21.   Tijburg biedt onder het merk .E en de handelsnaam Exxellland computers en computergerelateerde diensten aan. Een opsomming van het aanbod van tijburg wordt als productie (xx) overgelegd. Op de website gebeurt dit reeds vanaf februari 2005. Als productie (xx) wordt overgelegd een e-mail van Tijburg waarop hij een mededeling doet omtrent de bereikte omzet sedert 2003. Als productie (xx) wordt voorts overgelegd een factuur onder de naam Exxellland (waarvan overigens de klantgegevens zijn weggehaald). Productie (xx) is een screenshot van de website van de Gouden Gids, waarin Exxellland heeft geadverteerd. Productie (xx) is een voorbeeld van een contract voor "webontwikkeling" zoals gebruikt door Tijburg.


22.   Uit het hiervoor onder producties (xx) tot en met (xx) overgelegde blijkt dat er geen sprake is van slechts symbolisch gebruik. In reactie op hetgeen in paragrafen 22 tot en met 26 is gesteld in Dell's conclusie van repliek heeft Tijburg verklaard met een distributeur te werken, die eveneens de foto's die op de website www.exxellland.nl te zien zijn, heeft aangeleverd. er wordt wel degelijk productinformatie verschaft. Wanneer men de foto's aanklikt ontvangt men bij elke aangeboden computer duidelijke productinformatie daarover en de prijs daarvan, productie (xx) toont zulks ook. Overigens worden sommige foto's bij het afdrukken van de pagina's niet mee afgedrukt, maar zijn wel degelijk aanwezig en te bekijken op de website.


23.   Dat het aanbod volgens Dell summier zou zijn is onbelangrijk. Exxellland is immers geen multinational en dit jaar opgestart en kan uiteraard nog niet dezelfde omvang van afzet bereiken als Dell. Desondanks heeft zij wel degelijk afzet zoals blijkt uit productie (xx). Dat het aantal aangeboden merken en typen breed is, is omdat Tijburg met groothandelaren en distributeurs werkt. Hij hoeft derhalve niet grootschalig in te kopen. maar kan wel een ruime keuze aanbieden.


24.   Tijburg erkent voorts dat een uurtarief van 20 euro misschien wel aan de lage kant is voor de door hem aangeboden dienste, maar het is kostendekkend voor hem omdat hij een eenmanszaak heeft (productie 26) Hij heeft geen werknemers, hoeft geen groot pand te huren en hoeft niet grootschalig in te kopen waardoor hij zijn producten en diensten tegen gunstige prijzen en veel service kan aanbieden. Onjuist is in het geval van Tijburg derhalve dat bij de verkoop van PC's slechts bij grote omzet geld te verdienen valt. Bij een grotere omzet valt 'meer' geld te verdienen, de omzet van Tijburg mag dan wel klein zijn, maar is wel degelijk aanwezig (zie productie xx) Van slechts symbolisch gebruik is derhalve geen sprake.


Het merk .E wordt derhalve gebruikt om een op persoonlijke service en zeer gunstige prijsstelling gesteld publiek te bedienen van het aanbod van Tijburg. Dat er sprake zou zijn van een kleine omzet doet derhalve niet terzake (Bally/Baileys, Pres. Rb. Amsterdam, 8 juli 1981, BIE 1982, p. 96).


25.   In paragraaf 25 stelt Dell dat het gebruik van tychon niet kan gelden als gebruik van zijn merk voor diensten waarvoor het is geregistreerd. Dell stelt dat het merk onder andere is geregistreerd vooe diensten voor klasse 42 welke wordt beschreven als "het ontwikkelen van computer apparatuur en de implementatie hiervan; het verlenen van licenties". Deze beschrijving is onjuist. Niet het onwikkelen van computer apparatuur, maar computer programmatuur valt hieronder (zie productie 8) Hiervan is wel degelijk sprake. tijburg verkoopt licenties van bestaande software; computers; ontwikkelt websites voor clienten en verleent licenties op zelfgeschreven codes daarop. Verwezen wordt naar productie (xx) voor een opsomming van het aanbod van Tijburg dat hij onder Exxellland en het merk .E doet en de factuur onder productie (xx).


26.   Zoals reeds in het antwoord toegelicht heeft Tychon zich lange tijd bezig gehouden met werkzaamheden om zaken op te zetten onder het merk.E. Ook omdat hij - ter bescherming van zijn merk - in actie moest komen tegen het depot van dell en op acties van Dell moest reageren, heeft hij aanzienlijke vertraging opgelopen. Deze acties bestonden niet - zoals dell beweert - uit het vorderen van excessieve financiele claims tijdens de oppositie, maar uit het instellen van de oppositie zelf. Tychon, als particulier, niet eerder oppositie gevoerd hebbende en zonder enige juridische bijstand op dat moment, heeft getracht oppositie in te stellen, hetgeen al zijn tijd opslokte.


27.   Inderdaad treedt verval niet van rechtswege in. Dit laat het citaat van A-G Langemeijer echter ongeschonden. door de acties van Dell heeft Tychon geen ongestoorde periode van vijf jaar gehad om afzet voor zijn waren of diensten te vinden, zoals uitvoerig uiteengezet in paragraaf 14 van het antwoord. Vervallenverklaring van een merk kan pas ingeroepen worden na een periode van 5 jaar van niet-gebruik na inschrijving daarvan.


28.   Voorts dient verval te worden ingeroepen door een belanghebbende. "Geen belanghebbende in de zin van artikel 14 C BMW kan worden aangemerkt degene die, ook al zijn de in artikel 5 onder 3 [oud] gestelde voorwaarden vervuld, door vervallenverklaring van eens anders merk te vorderen, op grond van de bijzondere omstandigheden van het geval, in zijn verhouding tot de ander onbehoorlijk zou handelen" (KIM-arrest, BenGH, losbladig Kluwer-editie Intellectueel Eigendom, toelichting artikel 5BMW, paragraaf 3.7.2).


Tychon kenmerkt de poging van Dell om de vervallenverklaring van het merk van Tychon in te roepen als onbehoorlijk. Tychon heeft als eertste zijn merk geregistreerd. Dell tracht een op het merk van Tychon gelijkend merk te registreren, dit lijkt te mislukken nu het OHIM in eerste instantie Dell's merkaanvraag op basis van de gelijkenis tot het merk van Tychon heeft verworpen. Dell poogt derhalve als laatste redmiddel door vervallenverklaring van het merk van Tychon in te roepen, haar markaanvraag geregistreerd te krijgen.


29.   In januari 2005 heeft Tychon voor het eerst cotact gehad met Tijburg naar aanleiding waarvan een licentieovereenkomst is overeengekomen (productie xx) Vanaf februari 2005 biedt Tijburg dan ook op de wbsite van Exxellland onder het merk .E van Tychon computers en computergerelateerde diensten aan. Dat de uitdraaien van 25 april 2005 zijn, is onbelangrijk. deze zijn immers gemaakt toen daar vanwege de onderhavige procedure behoefte aan was.


30. In reactie op hetgeen door Dell onder paragraaf 14 wordt aangevoerd stelt Tychon het volgende;  In de huidige electronische ontwikkeling is een webwinkel tot de orde van de dag gaan horen in de samenleving. Verwezen wordt in dat kader naar de alom bekende webwinkels Ebay en Bol.com. het begrip 'webwinkel' is zelfs zo in de samenleving geintegreerd dat het is opgenomen in de Van Dale (productie xx). Zoals uit het hiervoor overwogene blijkt, is er wel degelijk een verkooporganisatie opgericht in overeenstemming met de aard van dienste waarvoor het merk is ingeschreven (productie xx en xx en paragraaf 23), vindt er aldus reeel en relevant gebruik plaats van het merk .E gericht op het verwerven en instandhouden van een afzet onder het merk en is er wel degelijk geadverteerd onder het merk (productie xx) in de Gouden Gids en op de website. de omvang hiervan is weliswaar niet zo groot als die van Dell, maar wel degelijk aanwezig.


31. Met hetgeen Tychon in paragraaf 18 van zijn antwoord heeft gesteld, heeft hij slechts willen aangeven dat enkel en alleen in het geval aangenomen zou worden dat Tychon te laat gebruik zou hebben gemaakt van zijn merk, dan in overweging genomen zou moeten worden dat Tychon een verhoudingsgewijs grote belang heeft bij zijn merk dan Dell, hetgeen reeds uitvoerig is toegelicht in de desbetreffende paragraaf.


Bewijs


32.   Tychon heeft bewijs ten aanzien van het gebruik van zijn merk .E overgelegd.


Dell blijft in gebreke het beweerdelijke depot te kwader trouw te staven met bewijs.


Met conclusie:


Tot persistit.


 


procureur


Page mailing to a friend temporary disabled